Danh mục các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành

Tiêu chuẩn xây dựng là các quy định về chuẩn mực kỹ thuật, định mức kinh…

Tập 11 – Tiêu chuẩn phương pháp thử và vật liệu xây dựng.

Tiêu chuẩn, phương pháp thử xi măng TCVN 4787:2001 Ximăng – Phương pháp lấy mẫu và…

Tập 10 – Tiêu chuẩn chất lượng đất, nước, không khí và phương pháp thử.

Tiêu chuẩn chất lượng đất và phương pháp thử. TCXDVN 297:2003 Phòng thí nghiệm chuyên ngành…

Tập 9 – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu thép và bê tông cốt thép.

Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công kết cấu thép. TCXD 170:1989 Kết cấu thép – Gia…

Tập 8 – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.

Tiêu chuẩn tài liệu thi công và nghiệm thu công trình. TCVN 4252:1988 Quy trình lập…

Tập 7 – Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng.

Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ. TCVN 3991:1985 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây…

Tập 6 – Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng.

Tiêu chuẩn ximăng. TCVN 5438:2004 Xi măng – Thuật ngữ và định nghĩa. TCVN 5439:2004 Xi…

Tập 5 – Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật công trình.

Tiêu chuẩn thiết kế cấp thoát nước công trình. TCVN 4037:1985 Cấp nước – Thuật ngữ…

Tập 4 – Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây dựng.

Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bêtông cốt thép. TCVN 5686:1992 Hệ thống tài liệu thiết…

Tập 3 – Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng.

Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở và công trình công cộng. TCVN 4451:1987 Nhà ở –…