Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc…

Hợp đồng thi công xây dựng công trình

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016…

Quyết định về chấp thuận chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án)

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH /THÀNH PHỐ… ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT…

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…

Báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng

  Tên chủ đầu tư ………..   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc…

Báo cáo quá trình thực hiện dự án

  Tên chủ đầu tư: ………   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc…

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…